Đậu Duy Khánh

Viet Nam high IQ society thành viên 108:


Họ và tên: Đậu Duy Khánh.
Tuổi: 22.
Nơi ở: Nghệ An.
Email: fantura2000@yahoo.com

mensa iq test | mensa test