Tạ Gia Sơn

Viet Nam High IQ Society thành viên 38:

Tên: Tạ Gia Sơn
Tuổi: 15
Nơi ở: 205/B5/Khu 5 tầng, thành phố Vũng Tàu
Email: thedeathwings_lonely@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test