Phạm Thái Sơn Trà

Viet Nam High IQ Society thành viên 648:

Họ tên: Phạm Thái Sơn Trà
Năm sinh : 1989
Nơi ở: TP.HCM
Quan điểm sống : You have to have a dream to make the dream come true.

Email:









mensa iq test | mensa test