Hàn Văn Thắng

Viet Nam High IQ Society thành viên 414:

Họ và Tên: Hàn Văn Thắng
Năm sinh: 1988
Quê Quán: Quảng Văn - Quảng Xương - Thanh Hóa

Email: hanthang@gmail.com

mensa iq test | mensa test