Phạm Thanh Trang

Viet Nam High IQ Society thành viên 337:

1. Họ và tên: Phạm Thanh Trang
2. Năm sinh: 1995
3. Nơi ở: Vũng Tàu

Email: risingsun_95@yahoo.com

mensa iq test | mensa test