Đồng Minh Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 432:

1.Họ và tên: Đồng Minh Đức
2.Năm sinh: 1993
3.Nơi ở: Hải Dương

Email: chicky.killah9x@yahoo.com

mensa iq test | mensa test