Nguyễn Văn Tuấn

Viet Nam High IQ Society thành viên 512:

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn
2. Năm sinh: 1990
3. Nơi ở: Tp. Hồ Chí Minh

Email: nguyen_tuan0708@yahoo.com

mensa iq test | mensa test