Ili Thanh Thi

Viet Nam High IQ Society thành viên 508:

1. Họ và tên: Ili Thanh Thi
2. Năm sinh: 1990
3. Nơi ở: 45 Bình Tiến - Phan Hiệp - Bắc Bình - Bình Thuận
---> Quan điểm sống: Đơn giản chỉ cần đi trước 1 bước.

Email: ilithi19@gmail.com

mensa iq test | mensa test