Nguyễn Văn Kiên

Viet Nam High IQ Society thành viên 394:

1.Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên
2. Năm sinh: 1992
3.Nơi ở: Nam Phong, Đồng Sơn, Nam Trực , Nam Định

Email: minhkien1810@gmail.com

mensa iq test | mensa test