Công thức liên hệ giữa IQ của sinh viên Việt Nam và IQ của dân số

Tiếp theo bài Phổ IQ của sinh viên Việt Nam:

Lượng thử nghiệm tăng lên thành 2012 người có trình độ Đại Học và tính ra sai số bình quân so với lần trước 0,0039 hay 0,39%.

Sai số bình quân của độ lệch chuẩn SD suy rộng ra hơn 60 triệu người Việt Nam trưởng thành là 0,022.

Với sai số rất nhỏ này, ta có: Công thức liên hệ giữa IQ của Sinh Viên Việt Nam (IQ SVVN) và IQ của dân số:  (Dùng chuẩn SD 15)

 IQ= 16,92477 + 0,94765*IQSVVN

Ví dụ: 1 người có IQ  = 115, khi vào đại học so với các sinh viên khác sẽ có:

IQSVVN= (115 - 16,92477)/0,94765 = 103,5, tức là người này có IQ ở mức trên trung bình so với các sinh viên khác. 

Bảng các mức có ý nghĩa: 

 

 

 

mensa iq test | mensa test